Written by Commercio, Economia, Mondo e Cronaca, News, Politica, Tecnologia

I lavoratori del CENTRECOM nei Centri regionali sottolineano che la direzione dovrebbe riconoscere il GWU

Matul dawn l-aħħar ġimgħat numru konsiderevoli ta’ ħaddiema mal-kumpanija Centrecom, li hija waħda mill-akbar Outsourcing Service Providers f’Malta, ingħaqdu mal-General Workers’ Union. Dan għamlu minħabba problemi u indifferenza li jħossu li qed jiffaċċjaw ta’ kuljum.

Dawn il-gruppi ta’ ħaddiema, membri tal-GWU, ingħataw l-inkarigu li jaħdmu fiċ-ċentri reġjonali offruti minn sserviz.gov u fl-Uffiċċju Prinċipali ta’ Centrecom. Uħud minn dawn il-ħaddiema li jaħdmu flimkien mal-ħaddiema taċ-ċivil qed jitolbu li jiġu rispettati u jingħataw dak li jixirqilhom, u li jiġu stmati bl-istess mod bħall-ħaddiema taċ-ċivil. Għalhekk qed jitolbu l-appoġġ tal-General Workers’ Union biex tilqa’ t-talbiet tagħhom hekk kif il-union tkun tista’ tinnegozja f’isimhom kif ukoll tipproteġihom.

It-Torċa tkellmet ma’ xi ħaddiema dwar dawn l-allegati nuqqasijiet u indifferenza li qed iħossu u jaraw li jixtiequ li jiġu solvuti. Dan jiġri meta jingħataw struzzjonijiet differenti minn dawk li jsegwuhom u dan jirriżulta li jeħlu multi minħabba li ma segwewx l-SOP’S (Standard Operating Procedures) maħruġa mill-kumpanija tagħhom.

Semmew ukoll kif f’każijiet fejn jagħmlu żbalji ġenwini, bħal żbalji ortografiċi fl-emails, u l- performance bonus tagħhom qed jonqos anke b’€50. Dan minbarra li għandhom salarju inqas mill-kollegi tagħhom li jaħdmu desk to desk magħhom. Dan iwassal biex iħossuhom mhux motivati ​​u rrabjati. Din hija xi ħaġa li l-GWU ilha tisħaq li mhux ġust li ħaddiema li jagħmlu l-istess xogħol, fl-istess bank, jitħallsu pagi differenti. Huma ilhom is-snin jitolbu żieda fis-salarju li tirrifletti r-responsabbiltà li għandhom iżda dan qatt ma sar.

Il-kumpanija Centrecom, għax tipprovdi biss is-servizz, ma tkunx tista’ tilqa’ ċerti talbiet tal-ħaddiema, bħal f’każi fejn dawn jitolbu li jsiru tibdiliet jew tiswijiet fuq siġġijiet, imwejjed, eċċ. Hija tkun tista’ biss jgħaddu t-talba tagħhom lill-awtoritajiet, li sfortunatament qed jaqgħu fuq widnejn torox. Jiddispjaċihom jaraw quddiemhom l-impjegati taċ-ċivil jiġu moqdija għat-talbiet li għandhom filwaqt li t-talbiet tagħhom qatt ma jintlaqgħu. Dan saħansitra jmur kontra r-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà.

Anke mil-lat ta’ sigurtà, dawn il-ħaddiema qed jitolbu li l-persuni li jintbagħtu bħala titoli f’dawn iċ-ċentri reġjonali, ikunu ppreparati għal kull inkonvenjent li jinqala’, kif jiġri spiss. Dawn il-ħaddiema semmew kif ħafna drabi jiltaqgħu ma’ klijenti li jgħollu leħinhom, oħrajn jibbagħtu, u saħansitra jkunu aggressivi lejhom. Kien hemm każ fejn klijent daħal b’arma. Mhux aċċettabbli li dawn il-ħaddiema jkunu f’riskju għas-saħħa u s-sigurtà. Kien hemm każi fejn kellhom iqumu biex isikket ċerti klijenti, jew jikkalmawhom, minflok in-nies li huma responsabbli li jaħdmu bħala titoli.

Semmew ukoll il-fatt li qed tinkiser il-liġi fil-każ tas-CCTV cameras li huma installati fiċ-ċentri reġjonali. Peress li waqt li dawn kienu installati għas-sigurtà tagħhom, madankollu l-maniġment qed jużahom għal skopijiet oħra.

Tkellmu wkoll dwar il-każ tal-SOP’s li kienu ma ġewx aġġornati mill-2019. Dan meta l-aġenti jiġu assessjati fuq ix-xogħol tagħhom billi jsegwu dawn l-SOP’s, u f’każ li jagħmlu żball jirċievu dak li jissejjaħ ‘żball’ u €50 se jitnaqqsu mill-bonus tal-prestazzjoni. Madankollu, filwaqt li l-‘iżbalji’ komplew jinħarġu, il-kumpanija naqset milli tagħmel aġġornamenti dwar dawn l-SOP’s. Kien proprju min-naħa ta’ aġent partikolari li ħa l-inizjattiva u ddeċieda li jibgħat email u tikketta lil kulħadd biex jaġġorna l-SOP’s, li għamel l-aġġornamenti meħtieġa.

Dawn il-ħaddiema ġew organizzati mat-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi minħabba l-livell għoli u professjonali li jipprovdu. Ammont konsiderevoli minn dawn il-membri ħaddiema avviċinaw lis-Segretarju tat-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi tal-General Workers’ Union, Riccarda Darmanin u talbu li t-Taqsima tressaq u tinnegozja dawn it-talbiet mal-kumpanija biex jintlaħaq ftehim.

Matul dan kollu s-Sezzjoni għamlet talba biex tkun rikonoxxuta uffiċjalment f’isem il-ħaddiema taċ-ċentri reġjonali iżda l-kumpanija qed tagħmel minn kollox biex ma tirrikonoxxix lill-unjin u qed tagħmel ħafna manuvri ta’ moviment ta’ ħaddiema.

Is-Segretarju tat-Taqsima Riccarda Darmanin qalet li bħala sezzjoni ħasset il-bżonn li toffri l-appoġġ tagħha wara li semgħet it-talbiet tal-membri. Fil-fatt, diġà saret l-ewwel laqgħa mal-management ta’ Centrecom fejn iddiskutew ċerti problemi li kienu tkellmu magħha dwarhom.

“Qed nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinu biex insolvu dawn is-sitwazzjonijiet partikolari. Filwaqt li nirringrazzja lill-membri tal-appoġġ, nittama li jaħdmu flimkien biex itejbu l-pożizzjonijiet tagħhom,” tenniet is-Segretarju tat-Taqsima Riccarda Darmanin.

“Mhux qed nigergru dwar ix-xogħol tagħna. Nagħmlu xogħolna tajjeb u minn qalbna. Imma qed nitolbu li l-GWU tirrapreżentana u tinnegozja f’isimna mal-management biex ningħataw dak li ħaqqna!” qalu l-ħaddiema.